Üdvözöljük Himesháza Weblapján!

  Hirdetmények - válasszon évszámot: 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014

 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!


A DÉL-KOM KFT. A NAGY MELEGRE TEKINTETTEL REGGEL 6 ÓRÁTÓL KEZDI MEG A KUKÁK ÜRÍTÉSÉT!

 

Himesháza, 2022.07.26.
 

Nyári Diákmunka!


  • 1 diák maximum 1 hónapot dolgozhat, maximum 6 órás foglalkoztatásban;
  • 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok jelentkezhetnek;
  • Akik diákmunkára szeretnének jelentkezni, kérjük, hogy június 4-ig jelezzék az Önkormányzaton (69/547-030);

 

Bővebb tájékoztató


 

  


BURSA HUNGARICA 2017

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje


A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2016. november 8.

Figyelem!
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPERBursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat kötelező mellékletei


"A" típusú pályázata) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett ndash egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár ndash kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.


c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
- . . .

 

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

"B" típusú pályázat

a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

b) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
- . . .

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.


A pályázat elbírálása


Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. sect (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. sect-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. sect-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.


Tájékoztató a magánfőzés szabályairól

 

 - Tájékoztató a magánfőzés szabályairól (.pdf)

 - Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (.pdf, .doc)

 - Bevallás előállított magánfőzött párlat után (.pdf, .doc)


Önkormányzati választások
2014. október 12.

 

Himesháza települési választás eredményei

 

 

Sorszám  A jelölt neve  Kapott érvényes szavazat  Polgármester
1 Pataki Péter  399 X
2 Rozmer András  187  

 

 

Sorszám  A jelölt neve  Kapott érvényes szavazat  Képviselő
1 Sárkányné Dr. Beréti Szilvia  409  X
2 Dr. Rozmer Zsuzsanna  331  X
3 Emmert István  269  X
4 Papp Attila Géza  268  X
5 Micheliszné Heil Terézia  260  X
6 Poltné Schumann Ildikó  255  X
7 Beréti Balázs  208  
8 Waldné János Mónika  207  
9 János Zoltán  199  
10 Kramm Richárd  187  
11 Hahn János  146  
12 Hohmann Péter  124  

 

 

Német nemzetiségi választás eredménye

 

Sorszám  A jelölt neve  Kapott érvényes szavazat  Képviselő
1 Krammné Mezei Anikó  132  X
2 Hohmann-Né Treitz Henriett  128  X
3 Kraft Gabriella  120  X
4 Acélné Göndöcs Szilvia  116  X

 

 

- Helyi önkormányzati választás eredményei

- Nemzetiségi önkormányzati választások eredményei


HIRDETMÉNY

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 75. szakasz (1) bekezdésének b) pontja alapján a Himesháza községben helyi önkormányzati polgármester és képviselő, valamint német nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson induló jelöltek névsorát a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben az alábbiak szerint teszem közzé:

 

Polgármester jelöltek:

- Pataki Péter  (független) a tisztséget főállásban kívánja ellátni

- Rozmer András (független) a tisztséget főállásban kívánja ellátni

 

Képviselő  jelöltek:

- Dr. Rozmer  Zsuzsanna (független)

- Sárkányné dr. Beréti Szilvia (független)

- Hohmann Péter (független)

- Poltné Schumann Ildikó (független)

- Micheliszné Heil Terézia (független)

- Emmert Istán (független)

- Papp Attila (független)

- Kramm Richárd (független)

- Beréti Balázs (független)

- Waldné János Mónika (független)

- Hahn János (független)

- János Zoltán (független)

 

Német nemzetiségi képviselő jelöltek:

- Kraft Gabriella (Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége)

- Acélné Göndöcs Szilvia (Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége)

- Hohmann-né Treitz Henriett (Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége)

- Krammné Mezei Anikó (Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége)

 

Himesháza, 2014. szeptember 10.

Marxerné Csikós Ildikó
HVI vezető

Választókerületek, szavazókörök, jelöltek, listák


A HIMESHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E szakaszában foglaltaknak megfelelően - a 2014. augusztus 15. napján a választói névjegyzéken szereplő választópolgárok száma alapján - megállapítom a 2014. év októberi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. szakasza alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, polgármesterjelölt az, akit (10 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetében) a választópolgárok leglalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.
A szükséges ajánlások számát tört szám esetén minden esetben felfelé kerekítve kell megállapítani.

 

Himesháza községben 2014. augusztus 15. napján a választópolgárok száma: 937 fő, ezért az ajánlási küszöbszámok a következők:

Himesháza községben

 

a polgármesterjelöltséghez szükséges ajánlások száma: 29 db.

az egyéni listás képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma: 10 db.

 

Ajánlóíveket a jelöltek a HVI-tól igényelhetnek, az ajánlóívek kiadása 2014. augusztus 25. napjától történik. Az ajánlások leadási határideje 2014. szeptember 8. 16:00 óra.

 

Himesháza, 2014. augusztus 18.

 

Marxerné Csikós Ildikó

HVI vezető

További információk a Nemmzeti Választási Iroda honlapján olvashatók.

 


Álláshirdetés - szociális gondozó

 

MTKT Idősek Klubja Himesháza

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII.tv. 20/A -alapján

álláshirdetést tesz közzé az

MTKT Idősek Klubja Himesháza

Szociális gondozó 1 fő részére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:  MTKT Idősek Klubja Himesháza (Himesháza, József a. u 1. sz.)

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az idősek helyzetének megismerése, közösségbe való beilleszkedésük segítése, érdekvédelmük biztosítása. A gondozottak fizikai és pszichés ellátása. Gondoskodik a klubhelység és szociális helységek rendben tartásáról, a higiénés előírások betartásáról. Egyénileg foglalkozik a klub gondozottaival, egyéni szükségleteiknek megfelelő ellátásban részesíti őket. Szakmai feladatával kapcsolatos adminisztrációt a jogszabályban előírtak szerint vezeti.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Képesítési feltételek: 1/2000 SZCSM. rendelet szerint, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok

A jelentkezés határideje: 2012. 07.16.

A jelentkezés helye és módja: MTKT Idősek Klubja Himesháza,7735 Himesháza, József A.u.1.sz. Személyesen az intézményvezetőnél.


Beszámoló

 

a TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. által Himesháza Községben tartott képzésről

2010 március

 

Himesháza Község Önkormányzata és a TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. között 2009 június 3-án képzésre irányuló szerződés jött létre, amit - a teljesítési hatásidő vonatkozásában - a felek 2009 december 13-án módosítottak (a teljesítési határidő így 2010 január 15-ről 2010 április 15-re módosult).

A képzésre a szerződés szerint 40 óra időtartamban, két, háromnapos tréning keretében kellett sort keríteni.

 

A képzésekre a VÁTI-nak bejelentetteknek megfelelően március 16-án, március 17-én, március 18-án, március 30-án és március 31-én került sor. Március 16-17-én az egyik csoport részére 9-9 óra került megtartásra, majd 18-án a másik csoportnak megtartott 9 óra után az 1. csoport részére a fennmaradó 2 óra keretében konzultációra került sor az anyagrészekkel kapcsolatban (az 1. csoport 20 órája így ekkor teljesült). A másik csoport fennmaradó 11 órájának megtartására március 30-án (9 óra) és 31-én (2 óra, konzultációs jelleggel) került sor.

 

A képzésnek az alábbi 4 témakörre kellett kiterjednie:

 

- Pályázati ismeretekkel kapcsolatos képzés: a pályázati rendszer alapjaira, a pályázatot kiíró szervvel való kapcsolattartás sajátosságaira, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos tipikus hibák kiküszöbölésére fókuszálva.

- A Ket. elektronikus eljárásával kapcsolatos képzés: Az elektronikus eljárás alapvető szabályaira vonatkozó jogszabályi és gyakorlati ismeretek elsajátítása.

- Az ügyintézéshez kapcsolódó szervezési ismereteket nyújtó képzés: önálló tudományág a maga elméleti és gyakorlati ismeretanyagával. Gyakorlatorientált képzés ügyintézők részére az alapvető szervezési ismeretekről, bőséges példamennyiséggel erősítve.

- Az ügyiratkezeléssel kapcsolatos képzés: az ügyiratkezeléssel összefüggő alapvető ismeretek frissítése, főleg a jogszabályi háttérre és a gyakorlati fogásokra vonatkozóan.

 

 

A résztvevők részéről a nagyobb érdeklődés az első két téma iránt mutatkozott. Ennek okaként el is mondták, hogy a másik két témakör - az ügyintézéssel kapcsolatos szervezési teendők és az ügyiratkezelés - alapvetően jól szabályozott és hosszú ideje bejáratott rendszer, amivel kapcsolatban komolyabb működési zavarok nem tapasztalhatók. Emiatt ezek vonatkozásában az alapvető sajátosságok áttekintésén túlmenően főleg a napi gyakorlatban felmerülő kérdések, kisebb zavarok átbeszélésére, a megoldási módok áttekintésére került sor (szinte kizárólag adatvédelmi szempontú érdeklődést tanúsítottak a bdquohallgatókrdquo). Az előzetes egyeztetések alapján erre a két témakörre diasor összeállítására nem került sor; oktatásuk Boros Anita - Kissné Szabó Krisztina - Szabó Tamásné - Riedl Lászlóné - Riedl László - Holpárné Póta Edit: Ügyiratkezelés c., szervezési ismereteket is tartalmazó kézikönyve felhasználásával, illetve az önkormányzat normatív előírásai (SzMSz, ügyrend, egyes szabályzatok) áttekintésével történt.

 

A pályázati ismeretek között - a diasor alapján - az önkormányzat számára rendelkezésre álló lehetőségeket tekintettük át, főként azokra a gyakorlati hibákra, hiányosságokra utalva, melyek a pályázat sikertelenségéhez vezethetnek (ezek a szervezetfejlesztési tanulmányban is részletesen bemutatásra kerülnek). E körben került sor a környezettudatosság irányába való elmozdulás lehetőségének tárgyalására, az energiatakarékosság módozatainak és a fenntartható fejlődés kategóriájának kibontására.

 

Az elektronikus ügyintézés - bár Himesházán rendelet zárja ki a Ket. lehetőségével élve - alapvetően érdekelte a hallgatóságot. Nem pusztán a diasorban is megjelenő hatósági ügyintézési lehetőségekre, hanem az ügyfél és az önkormányzat közötti bármilyen elektronikus kapcsolódási lehetőségre vonatkozóan folyt az eszmecsere: a lehetőségek, a ma még talán futurisztikusnak tűnő lehetőségek és a jelenleg is alkalmazható megoldások (például a honlap fejlesztési lehetőségei) is megjelentek a kurzus során.

 

A szervezési ismeretek között főleg az önkormányzati munkaszervezési lehetőségekre, ezek között a jelenlegi megoldásokkal kapcsolatos változtatási lehetőségek körére volt érdeklődés. Ezzel kapcsolatban tárgyaltuk az ügyfélfogadással és az ügyintézéssel kapcsolatos szervezési fogásokat, a lehetséges módosítási irányokat (ügyfélmentes nap, az ügyintézés tehermentesítési lehetőségei). Ezek szintén megjelennek a szervezetfejlesztési tanulmányban.

 

Az ügyiratkezeléssel kapcsolatban az ügyintézők "képben voltak", így főként adatvédelmi kérdéseket tekintettünk át (személyes adatok, közérdekből nyilvános adatok, közérdekű adatok köre, az adatkezelő és az adatfeldolgozó kategóriája és jogosítványaik, az esetleges ellenőrzés során megjelenő problémák kiküszöbölési lehetőségei).

 

A képzés - kölcsönös örömünkre - nem bdquoelőadásszerűenrdquo zajlott, hanem - a kezdeti visszafogottságot követően - a hallgatók kérdezni is mertek, elmondták álláspontjukat, így interaktív jellegűvé válhatott az oktatás.


Himesháza, Székelyszabar, Szűr, Erdősmárok Községek Körjegyzőségének

 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

 

Elismerve minden köztisztviselőnek azt a jogát, hogy a körjegyzőségben egyenlő méltóságú személyként élhessen, Himesháza, Székelyszabar, Szűr,  Erdősmárok Községek Körjegyzősége (tov.: körjegyzőség) az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg.

 

I. Általános célok, etikai elvek

 

1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód

A Körjegyzőség a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a köztisztviselők hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerő felvételnél, alkalmazásnál, kinevezésnél, a munkabérek, a jövedelmek, juttatások, képzés, továbbképzés és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a köztisztviselők bárminemű - különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti - diszkriminációjára.

 

2. Az emberi méltóság tiszteletben tartása

A körjegyzőség a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a köztisztviselők emberi értékeit, emberi méltóságát, egyediségét. Fontos feladatnak tekinti a megfelelő munkahelyi légkör kialakítását, az alapvető emberi értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez való hozzájárulást.

 

3. Partneri kapcsolat, együttműködés

A körjegyzőség a foglalkoztatás keretei között a partnerség elvének érvényesítésére törekszik azzal, hogy - kölcsönös előnyök biztosítása mellett - átlátható köztisztviselői jogviszonyokat alakít ki.

 

4. Szolidaritás

A körjegyzőség annak tudatában kívánja biztosítani az esélyegyenlőséget, hogy a foglalkoztatás során semmilyen korú, nemű, nemzetiségű, családi vagy egészségi állapotú köztisztviselő sem értékesebb a másiknál, mindenkinek érdeke a munkahelyi szolidaritás erősítése.

 

5. Méltányos és rugalmas ellátás

A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező egyenlőtlenséget, ezért a körjegyzőség méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amely elősegíti a köztisztviselők pozíciójának megőrzését, javulását.

 

II. Helyzetfelmérés

 

1. A helyzetfelmérés adatai a 2009. évet tükrözik.

 

2. A körjegyzőséggel köztisztviselői jogviszonyban álló hátrányos csoportok számszerű adatai az alábbiak szerint alakulnak:

 

A nők létszáma 6 fő
A 40 év feletti munkavállalók 5 fő
A fogyatékkal élők 0 fő
Két vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelők száma 1 fő
Pályakezdők (25 éves korig) 1 fő

 

3.  A körjegyző az esélyegyenlőségi terv megvalósulása érdekében esélyegyenlőségi referenst nevez ki.

 

III. Általános célok

 

A körjegyzőség az alábbi célokat tűzi ki:

- Munkaerő felvétel, alkalmazás, kinevezés terén egyenlő bánásmód betartása.
- Továbbképzés, nyelvtanulás biztosítása.
- Munkakörülmények javítása a hátrányos helyzetű köztisztviselők részére.
- Juttatások, kedvezmények biztosítása, különös tekintettel a családos köztisztviselőkre.
- Foglalkoztatásból való kilépés és nyugdíjba vonulással kapcsolatos segítő intézkedések.
- Pályakezdők segítése.

 

IV. Konkrét célok

 

1. A nők sajátos helyzetéből fakadó egyedi, egyéni problémák figyelembevétele a munkavégzés körülményeinek meghatározásakor.

 

2. A 40 év felettiek esetlegesen jelentkező speciális gondjainak megoldásában való közreműködés.

 

3. A fogyatékkal élők számára olyan munkafeltételek megteremtése, amely elősegíti munkavégzésüket.

 

4. A gyermekneveléshez szükséges kedvezmények és támogatások maximális mérvű biztosítása.

 

5. A pályakezdők munkába illeszkedésének és fejlődésének szakmai, financiális segítése.

 

V. Programok a célok megvalósítása érdekében

 

1. A körjegyző által kinevezett esélyegyenlőségi referens feladatkörébe tartozik az esélyegyenlőségi terv teljesülésének vizsgálata azzal, hogy 2010. szeptember 1. napig beszámolót készít a terv teljesülésének helyzetéről.

- Az esélyegyenlőségi referens az elkövetkezendő időszakra  előkészíti az esélyegyenlőségi tervet.
- Véleményezi a köztisztviselők által beadott panaszt, és azt a körjegyzőhöz továbbítja.

 

2. Munkaerő felvétel, alkalmazás, kinevezés terén egyenlő bánásmód betartása.

Az egyenlő bánásmód elve megvalósulásának alapfeltétele az alkalmazásnál, kinevezésnél:
- álláshirdetésekben ne szerepelhessenek életkori kitételek
- a hangsúlyt az adott feladathoz szükséges készségekre, jártasságra helyezi.
- a tanulást, továbbképzést igénylő munkaköröknél sem utasítja el a körjegyzőség a 40 év feletti jelentkezőket.
- Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérőket a Körjegyzőség újra alkalmazza.

 

3. Továbbképzés, szakmai képzés.

- A körjegyzőség az életkortól függetlenül az egész életen át való tanuláshoz segítséget ad.
- Valamennyi aktív életkorban lévő köztisztviselő részére biztosítja a továbbképzést, átképzést és nyelv és informatika tanulási lehetőséget.
- A 40 év felettiek részére kiemelt módon biztosítja az átképzés és egyéb tanulási lehetőségeket.
- A pályakezdőket szakmai előmenetelét segíti.

 

4. Munkakörülmények javítása a hátrányos helyzetű köztisztviselők vonatkozásában:

Megszervezi az éves prevenciós szűrővizsgálatokat, egyéb orvosi vizsgálatokat.
- A munkakörülmények kialakításánál biztosítja az öregedéssel járó változások ellensúlyozására a megfelelő munkabiztonsági körülményeket.

 

5. Munkáltatói juttatások, kedvezmények biztosítása.

- Nem alkalmaz olyan gyakorlatot, mely hátrányos megkülönböztetést eredményezhet a juttatások, kedvezmények adása terén a 40 év felettieknél és a hátrányos helyzetű egyéb csoportoknál.
- Szabadságot ad egyes családi eseményeknél (születés, esküvő, haláleset stb.)
- Gyermekeseknél beiskolázási támogatást, valamint törvényben előírt maximális mérvű munkaidő-kedvezményt biztosít.
- A csúsztatható munkakezdés lehetőségét 10 événél fiatalabb gyermeket nevelő anyák esetében biztosítani kell.

 

6. A foglalkoztatásból való kilépés és a nyugdíjba vonulás segítése:

- A létszámleépítéskor a leépítendő közalkalmazottak körének meghatározásakor figyelembe veszi a hátrányos helyzetben lévő csoportokat.
- A nyugdíj előtt álló köztisztviselő munkaidejét a beleegyezése nélkül nem csökkenti.
- Megvizsgálja a korai nyugdíjazás egyénre és munkáltatóra gyakorolt hatását.

 

Himesháza 2010.

 

Körjegyző