Üdvözöljük Himesháza Weblapján!

Népek Barátsága Egyesület Himesháza

 

Elnök: Kraft Gabriella

Levelezési cím: 7735 Himesháza, Radnóti ltp. 66.

Telefon: 20/7724-795

Adószám: 18301636-1-02


 


Népek Barátsága Egyesület Himesháza

 

Alapszabálya

 

 Egységes szerkezetben

Záradékolás  időpontja: 2006. október 31.

 

 

 

 

 

A Népek Barátsága Egyesület Himesháza

Alapszabálya

I.

 

A szervezet neve: Népek Barátsága Egyesület Himesháza.

A szervezet székhelye: 7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82.

A szervezet alapításának éve: 1990.

 

A Népek Barátsága Egyesület Himesháza ( a továbbiakban: egyesület) önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul és nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az egyesület önálló jogi személyként saját alapszabállyal, szervezettel, képviselettel, folyamatosan vezetett tagnyilvántartással, elkülönült gazdálkodással rendelkező társadalmi szervezet.

 

Az egyesület bélyegzője körirat formában a "Népek Barátsága Egyesület Himesháza" elnevezést és az alakulás éveként 1990 évszámot tünteti fel.

 

II.

Az egyesület célja

 

Az egyesület feladatának tekinti

- a német énekkultúra ápolását,

- az ifjúság énekes, énekkari képzésének és az énekkarok továbbképzésének támogatását,

- országos és nemzetközi kapcsolatok szervezését,

- a szervezet tagjai érdekeinek érvényesítését,

- együttműködik a német kisebbségi önkormányzatokkal, egyesületekkel és más kulturális

  szervezetekkel a német nemzetiségi hagyományok ápolása, az énekkultúra fejlesztése
  érdekében,

- a Himesházán élő német nemzeti kisebbség érdekeinek, törekvéseinek megfogalmazását,

  képviseletét, jogainak érvényesítését,

- szorgalmazza és támogatja a német nyelv iskolai oktatását, különös figyelemmel a

   tájnyelvre,

- szorgalmazza és támogatja a német nyelvhasználat feltételeinek megteremtését a közéletben:    

   a közigazgatásban és az egyházi szertartásokon,

- ápolja, éleszti, terjeszti és a következő generációknak átadja a nemzetiségi kultúrát ndash a

   hagyományokat, népviseletet, népművészetet, népi mesterségeket, a zenei, ének ndash és

   tánckultúrát, a népi irodalom értékeit, a nyelvi sajátosságokat (elnevezések utca, dűlő,

   családi nevek stb.)

- a falu történetének feltárását és közkinccsé tételét, a családkutatásokat,

- a település sajátos nemzetiségi arculatának ndash a falustruktúra, az építészeti,

   képzőművészeti értékek ndash megőrzésére és ápolására,

- összefogja a nemzetiségi közösséghez tartozó, e közösséghez kötődő, belőle származó

   lakosságot, ébrentartja az együvétartozás szellemét,

- felkutatja  és a szülőföldhöz kapcsolja, a község életébe bevonja a faluból elszármazottakat,

- felvállalja a faluból kitelepítettek közösségeivel a partnerkapcsolatok kiépítését, ápolását és  

   sokoldalú gazdagítását,

- törekszik kapcsolatot teremteni Németországban azzal a térséggel, faluval, ahonnan elődeik

   származnak.

 

 

A rendelkezésre álló eszközöket csak az alapszabályban meghatározott feladatokra használhatja fel.

 

III.

 Az egyesület tagsága

 

1.a. Az egyesület tagja lehet ndash nemzetiségre való tekintet nélkül ndash mindazon magyar vagy külföldi állampolgár, aki az egyesület alapszabályában meghatározott feladatokat felvállalja, azzal egyetért és céljainak megvalósításában közreműködni kíván.

 

1.b. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

 

1.c. Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag ndash a tudomásra jutástól számított 30 napon belül ndash a bíróság előtt megtámadhatja.

 

A felvételi kérelmet írásban a szervezet elnökségéhez kell beterjeszteni. A felvételről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

 

Az egyesület a tagokat nyilvántartásba veszi. A tagnyilvántartás tartalmazza a tag nevét, azonosításához alkalmas adatait, az egyesületbe való belépésének, kilépésének, kizárásának idejét és azt, hogy adott évre vonatkozóan a tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett-e.

 

2. A tagság megszűnik:

 

   - a szervezet megszűnésével,

   - a tag halálával,

   - kilépéssel, amit írásban kell bejelenteni az elnökségnek,

   - kizárással az alapszabály súlyos megsértése esetén. A kizárásról a közgyűlés az érintett

     meghallgatása után minősített többséggel dönt.  A közgyűlés kizárhatja az egyesületnek

     azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét;

- tagdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén attól a naptól számított egy év elteltével,

  amikor a tag ezen kötelezettségének még határidőben eleget tehetett volna.

 

   A tagok jogai:

 

  - az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, mely jogát minden tag 

    személyesen gyakorolhatja.

  - a tag választhat és választható az egyesület szerveibe, tisztségeire,

  - a tag részt vehet a egyesület tevékenységében és rendezvényein,

  -  igényelheti a szervezet érdekképviseleti, kulturális érdekérvényesítési tevékenységét,

  - felvilágosítást kérhet a szervezet bármely tevékenységéről, amire szervei érdemben

     válaszolni kötelesek,

  - az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát ndash a tudomásra jutástól számított

    30 napon belül ndash a bíróság előtt megtámadhatja.

 

  

 

A tagok kötelezettségei:

  

   - eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek,

   - a rendszeres és aktív részvétel az egyesület szerveinek tevékenységében és rendezvényein,

      elősegítve a tagok céljainak közös megvalósulását,

   - az egyesülethez, az egyesületi tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenységet

      folytatni,

- az egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. Az összeget a közgyűlés határozatban állapítja

  meg.

 

 

IV.

Az egyesület szervei

 

   Az egyesület szervei:

 

   - a közgyűlés

   - az elnökség

 

   Tisztségviselői:

 

   - az elnök

   - az alelnök

 

   A. A közgyűlés:

 

   1. A közgyűlés tagokból áll. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve.

 

   2. A közgyűlés feladata:

 

   - az elnökség megválasztása és felmentése

   - az elnökség évi beszámolójának jóváhagyása

   - az éves költségvetés és az éves beszámoló elfogadása és jóváhagyása

   - a munkaprogram megvitatása, az ajánlások és a határozati javaslatok elfogadása,

   - a tagsági díjak megállapítása,

   - döntés a tagok felvételéről és kizárásáról,

   - határozathozatal az egyesület feloszlatásáról,

   - az alapszabály megállapítása és módosítása,

   - az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása,

   - döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

 

   3. A  közgyűlést  az  elnök  hívja  össze szükség szerint,  de legalább évente egyszer.  A

       meghívásnak legalább öt nappal az elnökség által meghatározott időpont előtt írásban a

       napirend  megadásával  kell  történnie. 

 

   4. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok  

       egyharmada  az  ok  és  a  cél megjelölésével kívánja (rendkívüli közgyűlés).

 

 

 

  5. Minden  szabályosan összehívott  közgyűlés határozatképes, ha a tagság több mint fele

       (50%+1 fő) jelen van.  Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt

       közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül

       határozatképes.  A megismételt közgyűlést az eredeti ndash  határozatképtelenség miatt

       elmaradt ndash közgyűlés időpontját követően ugyanazon a napon meghatározott eltérő

       időpontra  kell összehívni,  amely időpont  az  eredeti  közgyűlés  meghívójában  is

       megjelölhető.

 

   6. Az ülést az elnök akadályoztatása esetén az alelnök vezeti.

 

   7. Minden tagnak egy szavazata van a közgyűlésben. Szavazati  jogot  átruházni nem

       lehet. A  közgyűlés  nyílt  szavazással, egyszerű szótöbbséggel  hozza  határozatait.

      Az  alapszabály  módosításához a jelenlévő, szavazásra  jogosultak  kétharmadának

      szavazatára, az egyesület feloszlatásához a tagok háromnegyedének szavazatára van

      szükség.

      

   8. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a tisztségviselőket

       titkos szavazással választja meg.

 

   9. A közgyűlés határozatait írásba foglalják, amit az elnök, illetve az ülést vezető alelnök és

       a jegyzőkönyvvezető aláír.

 

  B. Az elnökség

 

1.      Az egyesület képviseleti szerve az 5 főből álló elnökség. Az egyesület képviseletére

önállóan az elnök is jogosul.  Az elnökség  elnökből, alelnökből és három elnökségi   

      tagból áll. Ha valamelyik elnökségi tag megbízási ideje alatt kiválik, az elnökség az

      alapszabályban meghatározott választásig megbízott helyettesítőben állapodhat meg.

 

   2. Az elnökséget öt évre választja meg a közgyűlés. Hivatali ideje lejártával az elnökség

       az új választásig hivatalban marad. A tagok újraválasztása lehetséges.

 

   3. Az elnökség felelős az egyesület feladatainak megvalósításáért.

 

   4. Az elnökség megvitatja az egyesület éves elszámolását.

 

   5. Az elnökség elfogadja a tevékenységéről szóló, a közgyűlés elé terjesztendő jelentést.

 

   6. Az elnökség dönt a közgyűlés napirendjéről és időpontjáról.

 

   7. Az elnökség évente legalább kétszer jön össze rendes ülésre. Az elnök általában négy
       héttel az ülés előtt írásban küldi el a meghívóját. Össze kell hívnia az elnökségi ülést, ha
       ezt legalább három elnökségi tag kéri. Szakkérdések megvitatásában az elnök, vagy
       akadályoztatása esetén az ülést előkészítő alelnök szakértőket hívhat meg.

 

   8. Az elnökség határozatképes, ha legalább három tagja, közöttük az elnök vagy az
       alelnök jelen van. A határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozzák.
       Szavazategyenlőség esetén az elnök, illetve az elnöklő alelnök szavazata dönt.

 

  

9. Az elnökség üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, illetve az ülést vezető
        alelnök és a jegyzőkönyvvezető aláír.

 

 10. A két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem

  tartozik  kizárólag  a  közgyűlés  hatáskörébe.  Döntéseiről,  intézkedéseiről  a következő

  közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni. Az elnökség jogosult az egyesületet terhelő

  kötelezettségek és illető jogok vállalásairólndasha közgyűlés, illetve a tagok felé beszámolási

  és tájékoztatási kötelezettség mellettndashdönteni.

 

   C. Az egyesület tisztségviselői:

 

   Az elnök:

 

   - vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseit,

   - képviseli a szervezetet, kapcsolatot tart más társadalmi,

     állami gazdálkodó szervezetekkel,

   - intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.

 

   Az alelnök:

 

   Az alelnök az elnök megbízásából vagy annak tartós távollétében teljes jogkörrel és
   felelőséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, - képviselik a szervezetet az
   elnökség által meghatározott munkamegosztás alapján.

 

 

V.

Az egyesület gazdálkodása

 

   A szervezet bevételei:

 

   - tagsági díj,

   - jogi személyek és magánszemélyek hozzájárulásai,

   - rendezvényi- és egyéb bevétel.

Az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat. Országgyűlési képviselőjelöltet a választásokon nem állíthat. Minden pártot és országgyűlési képviselőjelöltet a támogatásból kizár.

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.  Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek megfizetni, a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az egyesület ndash célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében ndash gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.

VI.

Az egyesület megszűnése

 

 

 

Az egyesület feloszlatásához az alapszabály megfelelő szakaszában (IV/A/7) meghatározott többség szükséges.

 

Az egyesület vagyonáról a feloszlatását elhatározó közgyűlés dönt.  A vagyont az egyesület céljaihoz és tevékenységéhez hasonló céllal és működéssel rendelkező helyi, illetve térségi egyesület működésére kell fordítani.

 

A bíróság az ügyész keresete alapján a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja az egyesület közgyűlését; ha az egyesület működésének törvényessége másképp nem biztosítható, tevékenységét felfüggesztheti, ellenőrzésére felügyelőbiztost rendelhet ki; feloszlatja az egyesületet, ha annak működése sérti az Alkotmány 2.sect (3) bekezdését (bdquoSenkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.rdquo), bűncselekményt valósít meg vagy bűncselekmény elkövetésére hív fel, illetve sérti mások jogait vagy szabadságait. Megállapítja az egyesület megszűnését, ha legalább egy éve nem működik vagy tagjainak száma tartósan tíz fő alatt van.

 

Tag kiválása esetén hozzájárulása a szervezethez nem szolgáltatható vissza. Az egyesület feloszlatása esetén a szervezet vagyona a tagok között nem osztható fel.

 

Kelt:  H i m e s h á z á n, 2005. december 31. napján.

                                                                                             

                                                                                              Kraft Gabriella elnök

 

Záradék:

 

A Népek Barátsága Egyesület Himesháza elnökének személyében bekövetkezett változásra a 2006. október 31. napján megtartott közgyűlésen meghozott  3/2006.(10.31.)sz. határozat alapján került sor.

 

Kelt: H i m e s h á z á n,  2006. október 31. napján.

 

                                                                                              Kraft Gabriella elnök